Conf. Dr. Ing. Cornelia Luca Ionescu

Date personale

Studii: Institutul Politehnic "Gheorghe Asachi" Iaşi, Facultatea de Textile, specializarea Tehnologie Chimicã şi Confecţii din Piele, promoţia 1977.

Titlul ştiinţific: doctor inginer din 1997 în specializarea “Structuri Procese şi Tehnologii in Industria Confecţiilor din Piele şi Înlocuitori”, Universitatea Tehnicã “Gheorghe Asachi“din Iaşi.

Experienţă profesională

 • 1977- inginer, Întreprinderea de Preindustrializare şi Achiziţii Bacãu,
 • 1977-1981- inginer, Fabrica de Incălţăminte “Aurora” Tîrgu Frumos,
 • 1981-1987- inginer proiectant, Institutul de Inginerie Tehnologică pentru Industria Chimică Bucureşti,
 • 1987 şi în prezent- cadru didactic universitar, Universitatea Tehnicã “Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial.

Activitate didactică

Titular curs şi aplicaţii la disciplinele: Proiectarea tãlpilor şi a matriţelor pentru încãlţãminte (din 1991), Controlul si auditarea calitatii în industria confectiilor din piele (din 1991), Legislatia si auditarea sistemelor calitatii (din 2005), Tapiţerii din piele şi înlocuitori (din 2010).

Cercetare în cadrul proiectelor finanţate, coordonarea activitãţilor de cercetare ale studenţilor la elaborarea lucrãrilor de licenţã şi de disertaţie, coordonarea activitãţilor de practicã tehnologicã ale studenţilor, conducere a unor cercuri ştiinţifice studenţeşti, participare la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu lucrări ştiinţifice etc.

Activitate ştiinţifică

Lucrări elaborate şi publicate ca autor sau coautor: 9 monografii/cursuri universitare; 190 lucrãri ştiinţifice publicate în: reviste şi volume cotate ISI, reviste cotate BDI, volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale; 1 brevet de invenţie; 42 proiecte/contracte de cercetare ştiinţificã.

Direcţii de cercetare: proiectare a tãlpilor şi a matriţelor pentru încãlţãminte, tehnologii şi procese de formare în matriţe a tãlpilor pentru încãlţãminte, evaluare şi asigurare a calitãţii încãlţãmintei, proiectare, procese şi tehnologii de realizare a tapiţerilor din piele şi înlocuitori.

Alte activităţi reprezentative

 • Membru în asociaţii profesionale: Asociaţia Generale a Inginerilor din România (AGIR), Comisia de Organizare Strategică (COS), Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), Comitetul Naţional Tehnic ASRO de standardizare CT 190, membru fondator al Asociaţiei Inginerilor Textilişti (ASITEX).
 • Referent ştiinţific la Revista Anale Textile-Pielãrie a Universitãţii din Oradea, numerele 2001-2012.
 • Membru în comitete ştinţifice ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale.
 • Membru în comisii de examene si de sustinere a referatelor pentru doctoranzi.
 • Membru in comisii de examene pentru acordarea gradelor didactice in invatamantul preuniversitar.
 • Preşedinte şi membru in comisii de susţinere a examenelor de diplomã de licenţã şi de master.
 • Printre cele mai recente publicatii se numara si Cartea Tapițerii din piele și înlocuitori pentru mobilier.