Admitere - Studii licență

Pentru toate domeniile, media de admitere este egala cu media obţinută la bacalaureat

Taxa admitere: 50 lei

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ

 

 • cerere de inscriere
 • diploma de bacalaureat
 • foaia matricola
 • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2009 sau în sesiunea august - septembrie 2009 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală a scolarităţii cât şi media examenului de bacalaureat
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată(certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care
 • urmează o a doua specializare);
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original şi copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
 • dosar plic