Admitere - Studii Master

La studiile postuniversitare de masterat se pot inscrie atat absolventi ai studiilor de licenta - lunga durata, cat si absolventi ai studiilor de licenta Bologna.

Algoritm de calcul al mediei de admitere

Ma = 0.75 MLic+0.25 Mşcol Ma media de admitere MLic media examen de licenţă Mşcol media şcolarităţii Taxa inscriere: 100 lei

Acte necesare

 • cerere de înscriere (Formularul UTI.POB.10-F1);
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată,studii de licenta, ambele în original şi în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatele de echivalare a diplomelor de bacalaureat / studii universitare, eliberată de Centrul de recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovarii;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip;
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de lungă durată în sesiunea iunie 2010, examenul de licenta 2010, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, studii licenta, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare. La înscriere, candidaţilor li se percepe o taxă de înscriere în cuantumul aprobat de Senatul universităţii, care va include şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal. Valoarea taxei de înscriere va fi anunţată, prin afişare, o dată cu programul de înscriere.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.